Štúdium

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v Zuckmann Villa Piešťany:

študijné odbory

  • 6444 K čašník servírka
  • 6445 K kuchár
  • 6323 K Hotelová akadémia

učebné odbory

  • 6444 H čašník servírka
  • 6445 H kuchár

Forma štúdia: denné štúdium

Pracovné uplatnenie po ukončení štúdia: v zmysle ŠVP, ŠkVP a katalógu pracovných činností

Kritériá pre výber uchádzačov pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené 1 mesiac pred začiatkom prijímacieho konania na webovej stránke zamestnávateľa.

Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka bude predmetom osobného stretnutia pri pohovore o štúdiu.